تحلیلی بر مسئله تجرد قطعی در ایران

تحلیلی بر مسئله تجرد قطعی در ایران
تجرد قطعی یکی از مسائل قابل بحث جامعه ایران است. هر چند هنوز در مسئله بودن آن میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد. تجرد قطعی به معنای عدم ازدواج فرد است. در مفاهیم جامعه‌شناسی تجرد قطعی افرادی را در برمی‌گیرد که هرگز ازدواج نکرده و امیدی هم به ازدواج... 

آخرین موضوعات