تحلیل مقایسه ای مددکاری اجتماعی و سایر حرفه های خدمات انسانی

تحلیل مقایسه ای مددکاری اجتماعی و سایر حرفه های خدمات انسانی
پیش از همه « یاریگران حرفه ای » از مددکاران اجتماعی انتظار می رود هنگام کار با افراد تاثیر محیط مخصوصا محیط اجتماعی را با اهمیت و مهم تلقی کنند. آنها در هنگام کار با افراد می بایست هم بافت اجتماعی کلان ، میانه و هم سطح خرد را مد نظر قرار دهند.فراوانی نعمت... 

آخرین موضوعات