آیا جلسه مددکار اجتماعی با ریاست سازمان بهزیستی آغاز جدی گرفتن دیدگاههای تشکل های اجتماعی غیر دولتی است؟

آیا جلسه مددکار اجتماعی با ریاست سازمان بهزیستی آغاز جدی گرفتن دیدگاههای تشکل های اجتماعی غیر دولتی است؟
بعد از دعوت تلفنی رییس محترم بهزیستی کشوراز اینجانب ، مبنی بربرگزاری جلسه ای مشترک در اتاق کار ایشان در ساختمان 10 طبقه ای بهزیستی فیاض بخش مباحث زیر در فضایی محترمانه و صمیمانه مورد بررسی قرار گرفت : آقای رییس توضیحاتی در خصوص کم و کبف فعالیتهای خود در... 

آخرین موضوعات