تعرفه‌های درمان اعتیاد

تعرفه‌های درمان اعتیاد
تاخیر دو ساله شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌های درمان اعتیاد سرانجام باعث شد وزارت بهداشت به شکل مستقل، تعرفه‌های موقتی درمان اعتیاد را تدوین و اعلام کند. اما گردانندگان مراکز خصوصی ترک اعتیاد می‌گویند این تعرفه‌ها با مخارج آنها همخوانی ندارد... 

آخرین موضوعات