روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ واکاوی تعریف جدید مددکاری اجتماعی

روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ واکاوی تعریف جدید مددکاری اجتماعی
اگر چه حرفه مددکاری اجتماعی در جهان تاریخی به درازای بیش از یک قرن دارد، عمر این حرفه در ایران به حدود۵۷ سال می رسد. این حرفه در عمر نیم قرنی خود در ایران فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است، اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت است نرسیدن این حرفه به جایگاه... 

آخرین موضوعات