به بهانه تعطیلی کلینیک مددکاری اجتماعی رها

به بهانه تعطیلی کلینیک مددکاری اجتماعی رها
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی- واقعیت این است حرفه مددکاری اجتماعی در ایران وجود دارد اما اعتقادی به آن نیست.چراکه اگر اعتقادی بود بخش عمده ای از سیاستهای اجتماعی و تصمیمات قانونگذاران در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی و گسترش آن حرفه به صورت تخصصی... 

آخرین موضوعات