نسبت کارگزاران تغییر با نظم اجتماعی

نسبت کارگزاران تغییر با نظم اجتماعی
“مددکاران اجتماعی کارگزاران تغییر اجتماعی اند”. این گزاره سالهاست که بخش جدایی ناپذیر تعاریف مددکاری اجتماعی است. یکی از موضوعاتی که در باب این صفت برای مددکاران اجتماعی مطرح است ، نسبت کارگزار تغییر نسبت به نظامی است که در آن کار می کند. آنچه مددکاران... 

آخرین موضوعات