تفکر انتقادی؛ گام اول مطالبه گری اجتماعی است

تفکر انتقادی؛ گام اول مطالبه گری اجتماعی است
امروزه مشارکت اجتماعی علاوه بر اینکه روش و ابزاری جهت نیل به اهداف جمعی است، خود از اهداف اصلی توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آید و توسعه همه جانبه اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جوامع در گرو و وابسته به آن پنداشته می‌شود. مشارکت در جامعه انسانی،... 

آخرین موضوعات