بررسی طرح تفکیک وظایف بهزیستی و کمیته امداد/دیدگاه های دو رئیس

بررسی طرح تفکیک وظایف بهزیستی و کمیته امداد/دیدگاه های دو رئیس
طرح تفکیک وظایف کمیته امداد و بهزیستی;از روایت فتاح درباره دغدغه اعتباری بهزیستی تا پیشنهاد محسنی برای وظایف کمیته امداد سرویس: اجتماعی طرح تفکیک وظایف سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در حالی از سوی نمایندگان با هدف ساماندهی خدمات حمایتی... 

آخرین موضوعات