تقسیم بندی مددکاری اجتماعی-خدمات اجتماعی در ایران معتبر نیست!

تقسیم بندی مددکاری اجتماعی-خدمات اجتماعی در ایران معتبر نیست!
پس از مدتها که بازار آگهی های استخدام دولتی به ویژه برای مددکاران اجتماعی کساد شده بود در 12 ماه گذشته چند خبر خوشحال کننده در این ارتباط برای خیل عظیم جوانان آماده به کار اعلام شد. یکی از این خبرها دو روز پیش از سوی چند استانداری اعلام شد. یک نکته قابل... 

آخرین موضوعات