یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر روی مردم تورم است

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر روی مردم تورم است
به تازگی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) گزارشی را تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فشار روانی در بین مردم ایران» در سطح محدود منتشر کرده است. این گزارش حاصل یک پیمایش ملی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است که در ١٠ استان کشور به اضافه استان تهران... 

آخرین موضوعات