مُدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ” قسمت دوم “

مُدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ” قسمت دوم “
توانمندسازی گروهی؛ تشکیل گروههای پویا؛ حمایت اقتصادی؛ طراحی برنامه گروهی؛ توانمندسازی اقتصادی حمایت اقتصادی متفاوت از توانمندسازی اقتصادی است. یکی از مهمترین مباحثی که در پروسه های مختلف توانمندسازی می بایست مورد توجه قرار بگیرد، توجه به تفاوت... 

آخرین موضوعات