آموزش و توانمندسازی فراموش شده است

آموزش و توانمندسازی فراموش شده است
هر فرد باید به شکلی رشد و پرورش پیدا کند که بتواند به جامعه ملحق شود؛ این موضوع به‌عنوان اصل الحاق در سازمان ملل تصویب شده است. الحاق به جامعه به این معناست که هر فرد بتواند با به‌دست آوردن یک تخصص یا حرفه در جامعه شغل پیدا کرده، ازدواج کند و زندگی اجتماعی... 

آخرین موضوعات