توانمند سازی در مددکاری اجتماعی

توانمند سازی در مددکاری اجتماعی
مقاله پژوهشی: « توانمند سازی در مددکاری اجتماعی » توانمند سازی، واژه ای که با مددکاری اجتماعی گره خورده است و به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که مددکاران اجتماعی تنها به توانایی فردی خویش بیاندیشند بلکه باید با تمام توان خویش را به باز توانی مراجعین قرار... 

آخرین موضوعات