در برنامه های توسعه ای کشور کمترین توجه به برنامه های اجتماعی شده است

در برنامه های توسعه ای کشور کمترین توجه به برنامه های اجتماعی  شده است
دبیر علمی سومین همایش مددکاری اجتماعی ایران گفت : تاملی کوتاه بر پنج برنامه توسعه ای  بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد به جز برنامه چهارم توسعه، در بقیه برنامه کمترین توجه هم به حوزه اجتماعی نشده است. سید حسن موسوی چلک افزود: مروری بر احکام برنامه پنجم... 

آخرین موضوعات