برنامه روز جهانی مددکار با شعارتوسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی

برنامه روز جهانی مددکار با شعارتوسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی
  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: امسال برنامه های روز جهانی مددکاری اجتماعی با شعار “توسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی ” برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به فررسیدن روز جهانی... 

آخرین موضوعات