توسعه ناموزون رشته مددکاری اجتماعی در برخی دانشگاهها

توسعه ناموزون رشته مددکاری اجتماعی در برخی دانشگاهها
مددکاری اجتماعی یک رشته یاورانه و انسان دوستانه است که دانش آموختگان این رشته در مقاطع گوناگون تحصیلی کار شناسی، کار شناسی ارشد و دکتری دانش و فن پیچیده انجام خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را می آموزند. مددکاران اجتماعی در سطوح گوناگون سلامت و آسیب های... 

آخرین موضوعات