متاسفانه جامعه‌شناس هم به معنای واقعی کلمه در ایران نداریم

متاسفانه جامعه‌شناس هم به معنای واقعی کلمه در ایران نداریم
برای توانمندی برنامه نیاز است که نداریم نگاه‌هایی که از آسمان به زمین افتاده است طرح نو| توانمندسازی جامعه و حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی با برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدون برنامه‌ریزی و ترسیم... 

آخرین موضوعات