جامعه شناسی خودکشی

جامعه شناسی خودکشی
مقدمه: آنچه در این تحقیق آمده است شرحی بسیار اجمالی در مورد خودکشی و علل آن می باشد. دراین تحقیق برآن بودیم تا درابتدا تعریف مختصری ازخودکشی،علل آن وراه های پیشگیری از خودکشی را ارائه دهیم ،نظریات جامعه شناسان را بررسی کنیم و سرانجام نگاهی اجمالی به... 

آخرین موضوعات