نگاهی بر کتاب” جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مدد کاری اجتماعی”

نگاهی بر کتاب” جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مدد کاری اجتماعی”
معرفی و نقد کتاب موضوع مددکاری اجتماعی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی به ویژه شاخه علمی که مشتق از جامعه‌شناسی است امروز کاربرد فراوان دارد. به عبارت دیگر، مددکاری اجتماعی به عنوان شاخه کاربردی جامعه‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نام کتاب:... 

آخرین موضوعات