توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران

توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران
روز به روز درگسترش ارتباطات درون گروهی و دستیابی به انسجام بیشتر و بهینه سازی عملکرد، این قشر از قدرت و نفوذ بیشتر و بهتری برخوردار میگردد. بستری مبتنی بر انتشار آگاهی و اطلاعات و اخبار که اعضای برنامه های متفاوت را بهرحال جذب خواهد کرد و هم به این واسطه... 

اشغال ۹۰ درصد پست‌های مددکاری زندان‌ها توسط غیرمتخصصین

اشغال ۹۰ درصد پست‌های مددکاری زندان‌ها توسط غیرمتخصصین
یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به بسترسازی مناسب در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات های جایگزین حبس یکی از راهکارهای تحقق همزمان اصلاح مجرمین و مجازات آنهاست. دکتر علی انتظاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به سابقه مجازات‌های... 

آخرین موضوعات