تقدیر رئیس آسیا-اقیانوسه IFSW از انجمن مددکاران اجتماعی

تقدیر رئیس آسیا-اقیانوسه IFSW از انجمن مددکاران اجتماعی
جان آنگ، رئیس آسیا اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در پیامی از عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران تقدیر نمود. اخیرا” انجمن مددکاران اجتماعی ایران نامه ای به اعضای آسیا- اقیانوسیه فدراسیون ارسال نموده بود که حاوی گزارش عملکرد انجمن... 

آخرین موضوعات