جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی
فعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال ۱۹۱۹ در مقاله‌ای توسط هنیفن از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی است که اعضاء... 

آخرین موضوعات