جای خالی مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها

جای خالی مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها
کاهش پنج درصدی احتمال عود مجدد تنگی عروق به کمک استنت‌ها دبیر انجمن آترواسکلروز ایران با بیان اینکه استفاده از استنت‌های قلبی در ایران سابقه 15 ساله دارد، اظهار کرد: احتمال گرفتگی مجدد رگ پس از بالون زدن 30 درصد است، اما احتمال بازگشت تنگی با کار گذاشتن... 

آخرین موضوعات