جای خالی مددکار اجتماعی در استخدام 5 هزار نفری آموزش و پرورش

جای خالی مددکار اجتماعی در استخدام 5 هزار نفری آموزش و پرورش
در مورد ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، صحبتهای زیادی شده است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، مددکاران اجتماعی در مدارس حضور داشته ، و رسیدگی به مشکلات اجتماعی دانش آموزان، و توجه به ابعاد آسیبهای اجتماعی و پیشگیری را در سرلوحه برنامه های خودشان... 

آخرین موضوعات