ما آدمکش‌ها را به وجود می‌آوریم؟!

ما آدمکش‌ها را به وجود می‌آوریم؟!
همیشه هم بگیر و ببندد، یا مجازات و زندان جواب نمی‌دهد. آن‌ها را حتی اگر مثل دلقک‌ها در شهر بچرخانی و انگشت‌نما کنی، فردای آزادی به همان زندگی سابق باز می‌گردند. دوای دردشان نه بودجه‌های کلانی است که هزینه می‌شوند تا روی کاغذ تحقیقاتی انجام گیرد و... 

آخرین موضوعات