اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها- حسن رحیمی*

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها- حسن رحیمی*
یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی که شرع مقدس اسلام بر آن تصریح نموده، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» و یا همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است و این قاعده از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود و درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی... 

آخرین موضوعات