جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از بچه ها

جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از بچه ها
در پیمان نامه حقوق کودک، به هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» گفته می شود. سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSA) یعنی درگیر کردن کودک در فعالیت های جنسی به دست فردی بزرگسال یا کودکی که حداقل سه سال از او بزرگ تر است. به گزارش ماهنامه زنان امروز، در پیمان نامه حقوق کودک،... 

آخرین موضوعات