چرا جوانان ایرانی”مایوس” هستند؟!

چرا جوانان ایرانی”مایوس” هستند؟!
امروزه افراد، تفاوتی در تحصیل و عدم تحصیل نمی‌بینند. به همین دلیل جوانان تحصیلکرده وقتی شکاف و بی عدالتی در دستمزدها را می‌بیند، از ادامه تحصیل منصرف می‌شوند. “شرایط امروز جامعه به گونه‌ای است که افراد آینده‌ای برای خود نمی‌بینند. این بی‌آیندگی... 

آخرین موضوعات