تاثیر گذارترین زنان جهان در تاریخ مددکاری اجتماعی

تاثیر گذارترین زنان جهان در تاریخ مددکاری اجتماعی
زنان زیادی در تاریخ پر فراز و نشیب حرفه مددکاری اجتماعی تاثیر گذار بوده اند. که ذیلا اسامی 9 تن از تاثیرگذارترین زنان در تاریخ مددکاری اجتماعی دنیا به ترتیب زمان حیاتشان قید شده است. در آینده ای نزدیک به معرفی این زنان توانمند خواهیم پرداخت. 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 1.... 

آخرین موضوعات