اخلاص در حرفه مددکاری اجتماعی

اخلاص در حرفه مددکاری اجتماعی
عشق به انسانها ، ایمان و اخلاص شغلی و دستگیری از نیازمندان وقتی با علم و تجربه تلفیق می شود حرفه ای را ایجاد می کند که هدف آن گسترش عدالت اجتماعی و توانمندی با رویکرد حرفه ای است در طول چند سال گذشته تعداد افرادی که وارد دایره مددکاری اجتماعی شده اند به... 

چالشهای حرفه مددکاری اجتماعی در محیط کار

چالشهای حرفه مددکاری اجتماعی در محیط کار
اگر از عدم رشد علمی و کیفی مددکاری اجتماعی به دلیل فقدان سیستم آموزشی مطلوب و بروز و ناکافی بودن اساتید متخصص و خبره و … در دهه های اخیر فاکتور بگیریم عدم بستر سازی مناسب در سازمانهای رفاهی و شناخت ناکافی برخی مسئولین میانی و سازمانی از نحوه شرایط... 

آخرین موضوعات