روز جهانی مددکاری اجتماعی و حقوق بشر برای همگان

روز جهانی مددکاری اجتماعی و حقوق بشر برای همگان
انسان از زمانى که خود را شناخته دارای حقوقى بوده که در ابتدا صرفاً رفع نیازهاى اولیه یعنى تأمین آب و غذا و پوشاک بوده اما رفته رفته با تکامل بشر این حقوق نیز رشد کرده است و در هر زمان بشر حقوق تازه اى براى خود ترسیم کرده است… اما وجه تشابه این دورانها در... 

آخرین موضوعات