نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات اجتماعی است

نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات اجتماعی است
نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات واسیب های اجتماعی است . مددکاران اجتماعی در طول مدت کاری خود با مسائل واسیب های اجتماعی زیادی روبرو میشوند وبسیاری از این اسیب ها را راه حل میدهند ومسائلی هم وجود دارد که در توان علمی وعملی مددکار حرفه ای نیست وبه این... 

آخرین موضوعات