وقتی کسی می میرد …

وقتی کسی می میرد …
اینکه ما ملت مرده پرستی هستیم و همیشه وقتی همه چیز تمام می شود یاد تقدیر و تشکر میفتیم یا اینکه ما ملت نژادپرستی هستیم که نمی دانیم چطور با مهاجران رفتار کنیم و هزار اینکه ی دیگر، مسأله این ها نیست. مسأله این هم نیست که سیستم قضایی و کیفری ما کارکرد مناسبی... 

حس مسئولیت اجتماعی کاهش یافته است

حس مسئولیت اجتماعی کاهش یافته است
آنچه می‌خوانید نظرات سید حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، درباره شرایط مددجویان جامعه و کم و کیف توجه به آنهاست: حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و مددجویان باید به چه نحوی باشد؟ یکی از وظایف دولت‌ها حمایت از افرادی است که به هر دلیلی... 

زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت می کنند؟

زنان سرپرست خانوار در محدودیت چگونه زندگی را مدیریت می کنند؟
متنی در بیان محدودیت های زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران زنان در تمام اعصار درگیر مسائل و محدودیت های جنسیتی بوده و هستند. مردسالاری به دلیل ماهیت خود همیشه زنان را از متن زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. بهره کشی از زنان بی سرپرست و خود سرپرست بدلیل... 

آخرین موضوعات