حمایت از حقوق بشر برای همگان و مددکار اجتماعی، یکی از همگان است!

حمایت از حقوق بشر برای همگان و مددکار اجتماعی، یکی از همگان است!
از سری مقالات کارزار رسانه ای “فرسودگی شغلی” ، “مشاغل سخت”، “سیاستگذاری”، “رفاه اجتماعی”، “گرایش”…. حتما افرادی که در حرفه های توانبخشی به ویژه مددکاری اجتماعی درحال تحصیل و اشتغال هستند، با کلیدواژه های فوق آشنایی زیادی دارند. کلیدواژه هایی... 

آخرین موضوعات