زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت
فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد. و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است. تاب آوری هم در پیشگیری... 

آخرین موضوعات