800 هزار معتاد در کشور تحت درمان هستند

800 هزار معتاد در کشور تحت درمان هستند
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، تعداد معتادان تحت خدمات درمان کشور را 800 هزار نفر اعلام کرد. حمید صرامی عصر چهارشنبه  اظهار داشت: این افراد در7 هزار مرکز ترک اعتیاد کشور درحال دریافت خدمات درمانی هستند. مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با... 

آخرین موضوعات