در حوزه آسیبهای اجتماعی نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی

در حوزه آسیبهای اجتماعی نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی
مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی رویکرد ما این است که نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی؛ بر این اساس آنچه واقعیت اجتماعی است مبنای سیاست گذاری قرار خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، “روزبه کردونی” با... 

کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟

کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟
در نگاهی جامعه شناختی و همینطور از منظر روانشناسی اجتماعی ، وجود آسیبهای اجتماعی تا زمانیکه جامعه را دچار صدمات جدی نکرده است، هم طبیعی است و هم قابل تحمل. اگر دیدی آرمانگرایانه و ایده آل گرایانه نداشه باشیم ، آسیب اجتماعی در ابعاد مختلف آن( فقر، اعتیاد... 

آخرین موضوعات