در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه داریم؛ دغدغه نداریم!!!!

در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه داریم؛ دغدغه نداریم!!!!
هر گونه برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مستلزم وجود مدیرانی است که در این زمینه دغدغه داشته باشند وبتوانند این دغدغه را به مدیران عالی منتقل کنند. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با روزنامه آرمان معتقد... 

آخرین موضوعات