روحانی رئیس شورای اجتماعی کشور می شود

روحانی رئیس شورای اجتماعی کشور می شود
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: رئیس جمهور معتقد بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون کارهای مفصل و زیادی انجام داده که برای تکمیل آن، کارهای زیادی در حوزه فرهنگ وجود دارد که باید توسط این شورا انجام... 

آخرین موضوعات