“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد
حکمیت هیجان بر مطالبات میتواند آسیب زا باشد، قانونمندی از ضروریات انضباط اجتماعی است و بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، بی واسطه پیامد عدم رعایت قوانین است. در همه حال قانونمندی بر طرح مطالبات، مسیری سازگار... 

آخرین موضوعات