فاطمه حق بین سکاندار مددکاری اجتماعی در بانک ملی به درجه بازنشستگی نایل شدند

فاطمه حق بین سکاندار مددکاری اجتماعی در بانک ملی به درجه بازنشستگی نایل شدند
به گزارش وب سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه، طی مراسمی با حضور سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آقای توکلی رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی، آقای شکرگزار از اداره کل رفاه و درمان ،  آقای میرزاعلی درویشی مددکار... 

آخرین موضوعات