خانه تکانی درونی

خانه تکانی درونی
آب شدن یخ های یکساله درون به مناسبت تحول و پویایی در طبیعت بدون شک بهار و رسیدن فصل نو شکفتن گلها و شکوفه های معطر بهاری یادمان می آورد که قبل از هر چیزی یا مقلب القلوب والا بصار را زمزمزمه کنیم، تا لطف و عنایت خداوند متعال شامل حالمان شود و پذیرای تحول... 

آخرین موضوعات