واکنش رئیس انجمن مددکاران اجتماعی اردبیل به حادثه خانواده سوزی در مشگین شهر

واکنش رئیس انجمن مددکاران اجتماعی اردبیل به حادثه خانواده سوزی در مشگین شهر
در پی حادثه تلخ خانواده سوزی در مشگین شهر، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل به خبرنگار ستما گفت: متاسفانه شرایط بروز خشونت های خانگی در ایران به وضعیت نگران کننده ای رسیده است و قسمت عمده اخبار مربوط به این خشونت ها، نه تنها از چشم مردم بلکه... 

آخرین موضوعات