کدام برای فقرزدایی مفیدتر است؛ یارانه نقدی یا خدمات اجتماعی رایگان

کدام برای فقرزدایی مفیدتر است؛ یارانه نقدی یا خدمات اجتماعی رایگان
کارشناسان آسیب های اجتماعی در کشور، بر این اعتقاد هستند که اگر شیوه پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای فقیرترین دهک درآمدی تغییر می کرد و دولت به جای پرداخت یارانه نقدی به آنان برنامه ای منسجم برای توانمندسازی و ارائه خدمات اجتماعی رایگان به این خانوارها... 

آخرین موضوعات