خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز،برای زلزله زدگان کرمانشاه

خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز،برای زلزله زدگان کرمانشاه
از اولین روز ورود مصدومین زلزله زدگان،کرمانشاه مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، در قالب سه اکیپ بصورت آماده باش از مصدومین زلزله زدگان، ارزیابیهای اولیه را به عمل آوردند، تعداد23 نفر از مددکاران اجتماعی در اولین روز به سه بیمارستان،شهید مدنی،امام... 

آخرین موضوعات