تجربه 8 کشور دنیا در جایگزینی خدمات عمومی بجای حبس

تجربه 8 کشور دنیا در جایگزینی خدمات عمومی بجای حبس
 از زمانی که زندان ها در جهت تحقق اهدافشان در مجازات حبس کاملا موفق نبوده و آثار زیانباری نیز به بار آوردند، کشورهای مختلف به این فکر افتادند تا مجازات های جایگزینی برای حبس از جمله خدمات عمومی را به تصویب برسانند. هیات وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد... 

آخرین موضوعات