خدمات مددکاری اجتماعی در بانکها

خدمات مددکاری اجتماعی در بانکها
در حال حاضر مددکاری‌ اجتماعی‌ در مؤسسات‌ مختلف‌ از جمله‌ در سازمانها ، کارخانجات ، ادارات دولتی و بانکها و… ارائه میشود.بنابراین مراجع (مددجو)در تعریف‌ مددکاری‌ اجتماعی‌ یکی‌ از کارکنان‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌ نیازهاو مشکلات مختلف مثل مشکلات... 

آخرین موضوعات