استخدام مددکار در خراسان جنوبی

استخدام  مددکار در خراسان جنوبی
آزمـون تـامین نیـروی انسانی کـادر بهداشتی و درمانی بیمارستانهای جدید التاسیس سربیشه ، درمیـان و سرایان در خرداد ماه امسال برگزار می شود . معاون توسعه و مدیریت انسانی دانشگاه علوم پزشکی گفت: این آزمون برای جذب 264 پزشک عمومی، دندانپزشک، پرستار، کارشناس... 

آخرین موضوعات