خشم به عنوان یک حس طبیعی در انسان

خشم به عنوان یک حس طبیعی در انسان
ایا تاکنون خشمگین شده اید؟خشم، یک حس طبیعی در انسان‌هاست. هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند که حتی برای یک بار هم عصبانی نشده و از خود رفتارهای عصبی و خشن نشان نداده است. پس همه ما در داشتن این حس مشترکیم. تفاوت در نحوه برخورد و نشان دادن رفتارهایی است که... 

آخرین موضوعات